ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายบรรจง ศรีประเสริฐ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :