กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายณัฐวัตร เขียวดี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางเรียบร้อย พ่อบาล
ครู คศ.3

นางจิตบรรจง โถนิมิตร์
ครู คศ.3

นางรัชนี จันทะนะ
ครู คศ.3

นางสาวภัคมน แก่นงาม
ครู คศ.2

นางสาวกาญจนัตฐา คำประภา
ครู คศ.1

นางสาวนวพร ณรงค์รักษาเขต
ครูผู้ช่วย

นางณัฐริณีย์ วงค์ตาผา
ครูอัตราจ้าง