กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายวิศวะ เพชรผ่องพันธ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางจันทร์เพ็ญ สุทธิมั่น
ครู คศ.3

นางจิตบรรจง โถนิมิตร์
ครู คศ.3

นางเรียบร้อย พ่อบาล
ครู คศ.3

นางสาวภัคมน แก่นงาม
ครู คศ.2

นางรัชนี จันทะนะ
ครู คศ.3

นางสาวกาญจนัตฐา คำประภา
ครูผู้ช่วย

นายธีรวุฒิ ตามะลี
ครูอัตราจ้าง

นางณัฐริณีย์ วงค์ตาผา
ครูอัตราจ้าง