กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางอุทัยวรรณ ฤทธิธาดา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางวิรัตน์ ตงศิริ
ครู คศ.3

นางนันทิยา กองแก้ว
ครู คศ.3

นางสุมาลี ศิริปรีชากุล
ครู คศ.3

นายโกมินทร์ เถาว์ชาลี
ครู คศ.2

นางสาวเนตรชนก สารทอง
ครู คศ.1

นายดุสิต ไชยวงษา
ครู คศ.1

นายศุทิวัส เชื้อคำฮด
ครู คศ.1

นายศรชัย ไกรษร
ครู คศ.1

นางรุ่งทิพย์ แก่นดี
ครู คศ.1

นางกนกอร ตามะลี
ครู คศ.1

นายอนุสรณ์ คงแสนคำ
ครูผู้ช่วย